X
tiger
~ Başarı Global ~

关于我们

solid

成功全球国防工业技术公司 我们公司的成立是为了参与地方和国家国防工业领域关键技术的开发和生产。

dotted
solid

与国防工业、工业系统和能源技术一起,它已经开始为广泛领域的国防工业所需的技术提供解决方案。

dotted
dotted
solid

通过在技术和国防工业领域的专利投资加速其生产能力和研发研究,它在国防工业领域获得了重要地位。

solid

我们公司在该领域拥有专业团队和称职员工,在国防工业和能源领域继续前行; 继续其投资、出口和生产活动而没有放缓。

~ Başarı Global ~

全球事业部范围

~ Başarı Global ~

我们的解决方案合作伙伴

Aselsan
Roketsan
Tai
Havelsan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Makine Kimya Endüstrisi
Tedaş
Teiaş
Tusaş
Botaş International
Botaş
Avic
Catic
Poli Group
Power
Sangai Electric
~ Başarı Global ~

最新的博客文章